Gándhího filozofie – shrnutí

All is Life – založeno na Gándhího filozofii

Gandhiho filozofie a All is Life komunity - diagram

Rychlá navigace

Úvod

 • satya(pravda)
 • ahimsa (nenásilí) je způsobem jak dosáhnout pravdy na osobní úrovni
 • Individuální usilování o dosažení pravdy se přirozeně dále rozšiřuje na socio-politickou úroveň skrz satyagrahu (od sociálních vztahů s dalšími lidmi, skupinami, komunitami i celými národy, až po mezinárodní vztahy)
 • A mělo by vyústit v sarvodayu (blahobyt pro všechny)
 • Gándhího filozofie je určitým velmi praktickým souborem principů, které se dají aplikovat na každou oblast a aspekt lidského života
 • Alternativní vnímání světa, které při jeho uplatnění může vést k vývoji společnosti směrem k nenásilí
 • All is Life si klade za cíl propojení různých alternativních přístupů k životu a společné vytvoření nového paralelního systému – sarvodayi

Satya a Ahimsa

 • Satya (pravda) ve smyslu absolutní pravdy, reality/života která je jak Bohem, tak vnitřní morálkou
 • Ahimsa (nenásilí) je jak opakem himsy (násilí), tak aktivní láskou
  • Je tou pozitívní a uchovávájící silou, díky které existuje život a která je silnější než himsa
  • Absolutní jednota všeho, tím pádem jakékoliv násilí směrem ven je zároveň i násilím na mě samotném
 • Člověk chce usilovat o satyu aby dosáhl Boha/úplnosti/osvícení/dokonalosti/štěstí/seberealizace/atd. skrze ahimsu, která tedy může být chápána také jako akce
  • v rámci All is Life komunity může člověk zcela realizovat své životní poslání a zájem
 • Pro uplatnění ahimsy je nutná praktická zkušenost, protože ji nelze vyčíst z knih nebo pochopit pouhým intelektem
  • stejně tak je v All is Life komunitách kladen důraz na praxi – možnost intershipů, praktické workshopy a dílny, život v komunitě, vše je důležité především prožít, nejen pochopit
 • Pro Gándhího je nejlepší cestou k dosažení satyi swaraj (vláda nad sebou samým)
  • Cesta k dosažení vnitřní svobody a zbavení se neřestí jako například nespravedlnosti, neupřímnosti, závisti, agrese, zášti, a dalších
  • Podle Gándhího je ovládnutí sebe samého jedinou cestou k vymýcení násilí, které je živeno lidskými touhami a neřestmi

Swaraj a vnitřní hlas

 • Hledání satyi musí být založeno na vlastní praktické zkušenosti se swarajem a na naslouchání vnitřnímu hlasu
 • Vnitřní hlas se dá přirovnat k hlasu Boha/svědomí/pravdy/intuici/atd. a je důkazem hlubokého spojení člověka se svým vnitřním prostorem, který byl perfektně vytvořen Bohem
  • Naslouchání vnitřnímu hlasu nás spojuje s Bohem/pravdou (satya)
  • Do jaké míry je člověk schopen jednat nenásilně pak záleží na tom jak moc je schopen naslouchat vnitřnímu hlasu, který by měl být určitým průvodcem v každé situaci

Naslouchání vnitřnímu hlasu

 • Člověk se musí nejprve naučit naslouchat vnitřnímu hlasu skrze sebeočistu
  • Naučit se kontrolovat své ego, neodsuzovat jiné lidi
  • Milovat všechny lidi tak jako sebe
  • Být tolerantní a nesmýšlet špatně o druhých lidech
  • Uvědomit si vlastní limity spojené s postoji, špatnými myšlenkami a motivacemi
 • Vnitřnímu hlasu by měl člověk věřit i když je to proti jeho moudrosti, neboť moudrost je získaná z venku kdežto vnitřní hlas pochází zevnitř

Pravda je mé náboženství

 • Gándhí považuje satyu (pravdu) za své náboženství a ahimsu (nenásilí) za praktickou cestu k náboženství
 • Tato filozofie je společná všem světovým náboženstvím
 • Gándhí věří, že morálka vychází z vnitřního hlasu (Boha/intuice/atd.) každého jedince a že Bůh je z podstaty dobrý a proto by všichni lidé měli následovat nenásilí a také se stát dobrými
 • Zároveň pro něj neexistuje jedna jediná platná morálka, ale věří, že by každý měl poslouchat svůj vlastní vnitřní hlas a zároveň uznávat morální hodnoty jiných lidí

Náboženská tolerance

 • Následovník nenásilí by měl uznávat širokou škálu náboženství jako různé cesty vedoucí ke stejnému cíli
 • Různí lidé mají různou představuboha a proto je tolik náboženství jako je lidí
 • Vnitřní hlas dává člověku potřebné vedení ve všech oblastech života a tak se dostává do sociálních, politických a národních záležitostí
 • Jakmile si lidé osvojí skutečně nenásilné jednání a myšlení, tak zjistí, že musí bojovat proti násilí skrytém v politické a sociální sféře
 • To nás přivdí k satyagraze, ale je důležité si pamatovat, že není satyagrahy bez nenásilného životního stylu na osobní úrovni

Důležité principy nenásilí

 • ,,nenáviď hřích, ne hříšníka“
 • Harmonie myšlení, jednání a pocitů
 • Všichni lidé jsou ve své podstatě dobří
 • Gándhí se nesnaží vytvořit univerzální principy, ale raději se stává příkladem pro ostatní
  • stejně tak se All is Life komunity budou snažit být příkladem pro svět a šířit své poznatky do dalších koutů světa
 • Nejprve je však důležité dosáhnout osobního swaraje (sebekontroly), jakmile ten bude dosažen všemi lidmi, pak teprve bude možné dosáhnout celospolečenského swaraje
  • podpora osobního rozvoje, vytvoření těch nejlepších podmínek pro osobní rozvoj, v budoucnu výstavba Parku studií a reflexe

Satyagraha

 • Jakmile člověk začne následovat nenásilí a naučí se milovat všechny živé bytosti jako sebe samého, tak se přirozeně začne zabývat násilím v socio-politické sféře a začne následovat satyagrahu
 • Gándhí věří, že politika by se měla dělat pro sociální a morální pokrok lidstva
  • All is Life komunity se snaží přispět k pozitivnímu vývoji lidstva, planety a vesmíru jako celku
  • základní myšlenkou je propojení a rovnost všeho živého a nutnost respektu ke všem formám života
 • Satyagraha není nic jiného než představení pravdy a jemnosti do politického a tím pádem národního života

Podmínky pro satyagrahu

 • Může se používat pouze pro dosažení spravedlivého záměru
 • Satyagraha je zbraní pouze pravdivých lidí (od slova satya)
 • Satyagrahou chceme dosáhnout změny srdce oponenta a jeho přeměny na našeho přítele
 • Satyagraha proto končí mírovým přesunutím moci, neboť se našla příčina problému i způsob řešení aby
  se problém již neopakoval

  • All is Life komunity jsou založeny na nenásilí a snaží se o návrat k přírodě, soběstačnosti a opravdovým hodnotám a tak předejít vykořisťování a ničení planety
 • Satyagrahi by měl milovat svého oponenta a být připraven mu kdykoliv odpustit

Důležité vlastnosti satyagrahinů

 • Měli by mít kuráž a žádný strach aby mohli vždy věřit v pozitívní výsledek svých činnů
 • Satyagraha je procesem sebeočisty a vyžaduje trénink ze strany satyagrahinů
 • Satyagrahini musí mít disciplínu a velkou sílu mysli, neboť se musí naučit umění umírat
 • Zákon o utrpení – satyagrahin musí být připraven trpět a vždy zasáhnout když vidí nějakou nespravedlnost i když může být zraněn nebo usmrcen
  • Utrpení by mělo být vědomé a díky němu by si měl satyagrahin uvědomit skutečně důležité věci vživotě
 • Gándhí věří, že nenásilná společnost bude vytvořena postupně tak, že bude člověk překonávat násilí ve společnosti a politice skrz satyagrahu a násilí v lidech skrz následování satyi (pravdy) – nenásilným způsobem života a swarajem (sebekontrolou)
  • All is Life komunity si kladou za cíl vytvoření nenásilné společnosti pomocí soběstačnosti a propojení různých alternativ, díky internetu se můžeme navzájem inspirovat a učit se ze zkušeností/chyb jiných, tím pádem dosáhneme cíle rychleji a předejdeme tak naprostému zničení planety, které právě probíhá

Sarvodaya – blahobyt pro všechny

 • Gándhího sociální filozofie byla založena na těchto pravidlech
  • Dobro jednotlivce je obsaženo v dobru všech
   • V All is Life ekonomice má každý svůj podíl na výdělku a čím je společný výdělek vyšší, tím vyšší je i osobní výdělek. Tím pádem má člověk zájem na růstu komunity a vytvoření nenásilného systému
  • Práce právníka je stejně dobrá jako práce holiče v tom, že oba mají právo vydělávat si prací na živobytí
   • časová investice do All is Life komunity se počítá dle průměrného platu v dané zemi a nepřihlíží k typu odvedené práce, každý má právo na práci a pobyt v All is Life komunitě, která zajišťuje všechny základní lidské potřeby
  • Život plný manuální práce stojí za to žít
   • vzhledem k soběstačnému zaměření All is Life komunit je převážná část výdělečných činností formou manuální práce
 • Gándhí chápal sarvodayu jako alternativu k utilitarianismu, o kterém si myslel, že vede k opresi minorit a v němž je vše vždy na úkor někoho jiného

Praktické dosažení sarvodayi

 • Člověk by se měl věnovat manuální práci a omezit svůj majetek jen na to co opravdu potřebuje
  • majetek v All is Life komunitách nebude nijak omezen, každý si musí určit své potřeby za pomoci svého vnitřního hlasu

 • Schopní a bohatí lidé by si měli vzít ze svého bohatství jen tolik kolik potřebují k životu a zbytek by měli spravovat tak, aby se mohl použít pro rozvoj společnosti (trusteeship)
  • Každý jedinec má nějaký talent, který mu byl dán pro dobro společnosti
   • základní myšlenka All is Life komunit – každý zde může zcela realizovat svůj talent/potenciál/zájem/atd. a přispět k dobru celé komunity i společnosti (např. Organizací semináře, kterým bude šířit prospěšné téma a zároveň vydělá peníze)
  • Trusteeship bude dosažen pomocí satyagrahy
 • Gándhí věří v zájemný vztah mezi prostředkem a cílem, tedy že záleží na tom jakým způsobem se cíle dosáhlo
  • proto je celá myšlenka All is Life založena na nenásilí, pokud se na webu nebo v komunitě objeví cokoliv násilného, lidé budou mít možnost hlasovat o tom zda se skutečně jedná o násilí

Ašrámy

 • Tréninkové instituce pro satyagrahiny
 • 12 slibů, které podle Gándhího vedou k swaraji
  • Satya a ahimsa
  • Půst místo trestů → vede k očistě těla i ducha
  • Ranní a večerní modlitby
  • Brahmacharya (cudnost) – kontrola všech smyslů
  • Kontrola chutí usnadňuje cudnost
  • Nezaujatost, nevlastnictví (vše je pro všechny, nejen pro jednoho) a nekradení (i ve smyslu nepotřebné spotřeby)
  • Manuální práce vede k soběstačnosti
  • Swadeshi – podpora lokálních produktů
   • ,,kdokoliv se snaží dosáhnout osobních cílů aniž by při tom sloužil ostatním, poškozuje jak sebe, tak celý svět“ – Gándhí o swadeshi
  • Nebojácnost
  • Odstranění nedotknutelnosti a rozdělení společnosti na kasty
  • Tolerance
 • Všechny tyto sliby jsou jakýmsi ideálem, kterého se lidi mohou snažit dosáhnout i mimo ašrám, nejedná se však o žádnou absolutní morálku, každý má svou cestu k pravdě a měl by především naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který mu říká co je pro něj a pro společnost nejlepší
  • All is Life komunity nebudou založeny na 12 slibech, ty můžou sloužit jednotlivcům jako cesta k dosažení sebekontroly (swaraje), ale nebudou praktikovány celokomunitně

Uplatnění Gándhího filozofie

Ve světě otráveném
politikou bez principů,
bohatstvím bez práce,
potěšením bez svědomí,
vědomostí bez charakteru,
obchodováním bez morálky,
vědou bez lidskosti,
a uctíváním bez oběti,
se Gándhí stává zdrojeminspirace. (Prabhath xvi)

Kritika dnešní civilizace

 • Gándhí kritizoval západní moderní civilizaci již v roce 1909 ve své slavné brožurce Hind Swaraj
 • Upozorňoval na to, že civilizace pro kterou je materiální blahobyt cílem veškeré aktivity musí být zákonitě založena na vykořisťování přírody a lidí
  • Proto chceme pomocí All is Life vytvořit paralelní systém založený na nenásilí a předejít tak vykořisťování přírody a lidí, které vede svět k záhubě
  • ,,Země má dostatek všeho, aby dokázala uspokojit potřebu každého člověka, nikoliv ale jeho žádostivost.“
   • All is Life komunity chtějí dosáhnout plné soběstačnosti, věríme totiž, že planeta má dostatek prostředků pro takovýto způsob života
  • ,,Civilizace, ve svém pravém slova smyslu, nespočívá v násobení, ale ve vědomém snižování potřeb“
   • Komunitní život vede ke sdílení a tím pádem snižování počtu spotřebičů a dalších materiálních věcí.
   • Soběstačný život vede k zaměření se na to opravdu nezbytné a jeho využití na maximum.
 • Tragédií moderního světa je to, že se zapomnělo nebo přehlédlo to, že nejvyšší dobro, kterého lze dosáhnout, je sebeuvědomění nebo uvědomění si vlastní spirituality
  • Věříme, že v rámci All is Life lidé budou znovu nacházet vlastní spiritualitu a uvědomovat si propojení a rovnost všeho živého (All is Life)

Gándhího filozofie – shrnutí

 • Nezbytným předpokladem pro nenásilí je nutnost praktické zkušenosti a osvojení si vlastní morálky podle vnitřního hlasu, což je v naprostém kontrastu k dnešnímu intelektuálnímu vnímání světa
  • Člověk může rozumět tomu, že je špatné ubližovat dalším lidem, ale nic se nevyrovná osobnímu zážitku kontaktu s vnitřní transcendentální jednotou všeho živého
  • Toto vede k větší citlivosti na různé formy násilí v jednání člověka samého i lidí kolem něj
  • Působením v All is Life komunitách budou lidé rozvíjet různé alternativy a soběstačnost celé komunity. Věříme, že tento prožitek může pomoci osvojit si praktické aspekty nenásilí a vést k přeměně jedince a samožřejmě i společnosti.
 • Gándhího filozofie nabízí jednoduchou cestu k vnitřní jednotě, díky níž může člověk nalézt smysl svého života, morálku a správné jednání.
  • All is Life nabízí praktickou cestu k vnitřní jednotě pomocí realizace smyslu života jedince a zároveň rozvoje komunity a celé společnosti
 • Gándhího filozofie nabízí aspekty jednotlivých náboženství a zároveň prvky, které jsou všem společné
  • All is Life není spojeno s žádným náboženstvím, i když uzvává nenásilné aspekty všech náboženství. All is Life je založeno na transcendentální jednotě všeho živého (All is Life).
 • Gándhího filozofie může být jakýmsi průvodcem pro každodenní život. Jejím cílem je přeměnit jednotlivce a společnost zároveň, následujíc principy pravdy a nenásilí.
  • All is Life se snaží o vytvoření nenásilné společnosti tak, že dá každému jedinci možnost realizovat svůj potenciál/zájem a zároveň přispět k pozitivnímu vývoji společnosti.

Uplatnění Gándhího filozofie v každodenním životě

 • Člověk by se měl nejprve naučit naslouchat svému vnitřnímu hlasu a prakticky si uvědomit jednotu všeho živého
 • Poté bude člověk schopen sám za sebe rozhodovat jaká činnost je nenásilná a jaké chování má zvolit
 • Každý člověk je jiný a proto je jiný i jeho vnitřní hlas. To vede k tomu, že každý člověk má svůj unikátní nenásilný životní styl podle svého přesvědčení
 • V All is Life komunitách nebude žádný předepsaný nenásilný životní styl, každý člověk musí uvážit co je nejlepší pro něj i pro celou komunitu na základě svého vnitřního hlasu

Práce

 • Ideálem je manuální práce při níž si člověk pěstuje vlastní jídlo
  • V All is Life komunitách se bude jídlo pěstovat celoročně ve sklenících v zemělodích a sezónně na bio farmě.
 • Práce při které může člověk sloužit druhým lidem a využít svých schopností a talentů pro dobro
  všech

  • Přesně na tomto je založena celá myšlenka All is Life komunit
 • Skrz službu druhým lidem může člověk pocítit vnitřní jednotu se vším živým
  • skrz práci a účast v All is Life komunitě bude mít člověk možnost pocítit vnitřní jednotu se vším živým
 • Pečlivě do důsledků prozkoumat svou práci a zjistit, zda při ní někomu neubližujeme

Konzumerismus

 • Swadeshi – kupovat lokální zboží od lokálních firem
  • All is Life web si klade za cíl propojení alternativních služeb po celém světě tak, aby měli lidé snadný přístup k lokálnímu nenásilnému zboží. All is Life komunity budou podporovat především lokální firmy a produkty a do budoucna další komunity, takto vytvoříme paralelní systém služeb a obejdeme banky a korporace
 • Zjistit si informace o firmě než člověk koupí nějaké zboží
 • Ideálem je oblečení z khádí, které si člověk sám upředl
  • Rádi bychom si v All is Life komunitách do budoucna pěstovali vlastní oděvní materiál (bavlnu, konopí, bambus, atd.) a zpracovávali jej na přírodní oblečení
 • Pravidla pro konzumerismus: swadeshi, minimální vlastnictví, nekradení → jednoduchý životní styl, snaha o šetření elektřinou, vodou, papírem, atd.
 • Vhodné alternativy:
  • Dnešní takzvané 3R – Reduce Reuse Recycle (sniž, znovu použij, recykluj)
   • All is Life komunity si kladou za cíl nulový odpad a maximální udržitelné využití (ne vyčerpání) všech dostupých zdrojů
  • Bio produkty, Farmářské trhy, vegetariánství, syrová strava, second handy, výpujčky, Aukro, atd.
   • Všechny tyto a mnoho dalších alterativ bude spojovat All is Life web

Mezilidské vztahy

 • Uvědomění si jednoty všech živých bytostí může vést k odstranění touhy vlastnit druhé lidi, řestaneme je vnímat jako, že tam jsou pro nás a jsme schopni bezpodmínečné lásky
 • Upřímnost, nebát se říct co si člověk myslí
 • Smýšlet o druhých pozitivně a neodsuzovat je
 • Odsuzovat činny, ale ne lidi
 • Snažit se spolupracovat spíše než konkurovat
  • Jedna z hlavních myšlenek All is Lif webu a All is Life komunit
 • Být připraven kdykoliv čelit násilí
 • Nespolupráce s nespravedlností
  • Záměrná nespolupráce a bojkot násilných praktik státu, korporací, bank a dalších institucí.
  • Vytvoření paralelního systému – oslabení moci stávajícího násilného systému a potupné vytvoření nenásilné společnosti
 • Být příkladem pro ostatní
  • All is Life web umožní vzájemnou inspiraci a sdílení znalostí mezi lidmi.
  • All is Life komunity se budou snažit o rozšíření komunit do dalších zemí tak, že budou vytvářet pozitivní příklad. Lidé z celého světa budou jezdit do All is Life komunit na internship aby získali zkušenosti a mohli založit komunitu ve své zemi. Lidé z různých All is Life komunit budou cestovat do cizích zemí, kde budou zakládat další All is Life komunity nebo navazovat spolupráci s jinými komunitami/nenásilnými projekty.

Uplatnění satyagrahy dnes

 • Příklad v boji proti radaru
 • Dobrovolnictví – najít si oblast zájmu
 • Člověk by měl být vždy veden vlastním posláním a zájmem tak, aby dosáhl harmonie myšlenek, jednání a cítění
 • Gándhího filozofie zdůrazňuje, že každý člověk by se měl stát strůjcem svého osudu a přemýšlet nad způsoby jak pomoci dalším lidem a celé společnosti → uplatnění plného potenciálu lidské záměrnosti
  • Hlavní myšleka All is Life komunit
 • Zakládání paralelních struktur (škol, družstev, komunit, atd.) a nahrazení dnešního systému
  • cíl All is Life webu a komunit – snaha o vytvoření zcela soběstačných komunit, které se postupně rozrostou ve vesnice a města a které v budoucnu plně nahradí služby dnešního systému

Uplatnění sarvodayi dnes

 • Člověk může pomáhát lidem už jen tím, že se s nimi ztotožní → brát celý svět jako svou rodinu a pomáhat mu tak jako své rodině
  • V All is Life komunitách budou mít lidé k sobě blíže – budou pracovat a/nebo žít v rámci komunity a bude pro ně jednoduší pohlížet na další lidi jako na svou rodinu
 • Život lidí obecně by měl být plánován a řízen ne z hlediska osobního zájmu založeného na principech volného trhu, ale z nesobecké, odpojené a dlouhodobé perspektivy, tak aby každý se mohl podílet na rozvoji společnosti
  • All is Life web i komunity si přesně toto kladou za cíl
 • Trusteeship – člověk by se měl stát správcem přebytku a dát ho k dispozici společnosti
  • Trusteeship nebude přímo praktikován v All is Life komunitě, každý má možnost do komunity investovat, ale nikdo k tomu nebude nucen

 • Firmy, které mají nenásilné praktiky mohou použít přebytek pro rozvoj společnosti
 • Pracovníci násilných firem mohou začít satyagrahu za změnu praktik firmy nebo začít vlastní družstvo

Závěr

 • Hlavní síla Gándhího filozofie spočívá v platné a trvalé změně jedince díky které člověk nejen teoreticky ví jak by měl žít, ale díky hlubokému pocitu propojení s celým světem vnitřně cítí jaké je správné a nesprávné jednání
 • Stojí na totální decentralizaci výroby a politické moci, díky které lze dosáhnout spravedlivějšího sociálního uspořádání
  • All is Life komunity jsou také založeny na totální decentralizaci a soběstačnosti a kladou si za cíl vytvořit nenásilnou společnost
 • Skrz sarvodayu nemůže být nikdo utlačován, vždy musí prosperovat všichni → nemůže vést k totalitě
  • Ekonomika All is Life komunit je nastavena tak, že každý, kdo do komunity investuje svůj čas nebo peníze, dostane celoživotní příjem na základě svého podílu
 • Každý člověk by si měl vybrat v jakých podmínkách chce žít a neměl by být nucen věřit v Gándhíhofilozofii
  • Nikdo nebude nucen účastnit se All is Life komunit

Bakalářská práce na téma: Uplatnění Gándhího filozofie v současné české společnosti

Celý text ke stažení zde (v anglickém jazyce)

Osnova:
1. Úvod
2. Gándhího filozofie – Analýza
2.1 Ahimsa – Usilování o Satyu na osobní úrovni
2.2 Satyagraha – Usilování o Satyu na společenské úrovni
2.3 Sarvodaya – Gándhího socialní filozofie
2.4 Ašrámy – Výcvikové instituce pro satyagrahis (lidi usilující o dosažení satyi)
3. Uplatnění Gándhího filozofie
3.1 Uplatnění Ahimsy (nenásilí)
3.1.1 Práce
3.1.2 Zodpovědný konzumerismus
3.1.3 Vztahy s ostatními lidmi
3.2 Život v ašramu dnes
3.3 Uplatnění Satyagrahy
3.4 Uplatnění Sarvodayi
4 .Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *